- Ścieżka przez WFOŚiGW

czyste-powietrze
 
 

Wymagana dokumentacja dla wniosków o dofinansowanie składanych od 15.05.2020 r.  

Dokumentacja dla wniosów złożonych przed 15.05.2020 r. znajduje się w dolnej części strony

Pobierz
1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15.05.2020 r.

Załącznik nr 1 - Zasady łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Załącznik nr 2 - Koszty kwalifikowane dla  Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.pdf

Załącznik nr 2a - Koszty kwalifikowane dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.pdf

PDF!

PDF!

PDF!

PDF!

2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć

 2.1 Wzór Wniosku o dofinansowanie - W celu pobrania wniosku proszę się zalogować i pobrać plik z zakładki Formularz Wniosku

2.2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 - Wykaz dochodów nieopodatkowanych

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego

 

PDF!

 

PDF!

PDF!

PDF!

PDF!

 

3.

Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie

3.1 Załącznik do pisma - zestawienie zawierające zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową

PDF!

PDF!

4.

Wnioski o płatność dla wniosków o dofinansowanie składanych od 15.05.2020 r.

4.1 Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

4.2 Wniosek o płatność – formularz  PDF

4.3 Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność – formularz PDF

4.4 Wniosek o płatność – formularz online dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

4.5 Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność – formularz online

4.6 Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:

a) załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy

b) załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

c) załącznik nr 3 do instrukcji - zestawienia dokumentów zakupu - załącznik do wniosku o płatność który należy wpełnić jeżeli liczba faktur/rachunków przekracza 10 szt. i nie mieści się w formularzu.

 

PDF!

PDF!

PDF!

 

 

PDF!

 

PDF!  PDF!

PDF!  PDF!

XLS!

5.

Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć

 PDF!

 

 

 
 

 

Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych przed 15.05.2020 r.

 

 
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 29.07.2019 r. do 14.05.2020 r. PDF!
2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze.

a) Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami

b) Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie

c) Ogłoszenie o naborze

PDF

 

PDF

PDF

3.

Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste Powietrze

PDF

4.

Wzór umowy pożyczki (projekt)

a. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór

PDF

PDF

5.

Wzór wniosku o płatność dla wniosków o dofinansowanie złożonych przed 15.05.2020 r.

PDFPDF
6.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

PDF
7.

Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy

PDFPDF
8.

Oświadczenie kierownika budowy

PDFPDF
9.

Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć

PDF!
     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.01.2019 r. do 28.07.2019 r.  ZIP  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka