Dokumenty od 15.07.22 do 02.01.23

czyste-powietrze
 
 

Wymagana dokumentacja dla wniosków o dofinansowanie składanych od 15.07.2022 r. do 02.01.2023 r.

 
1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15.07.2022 r. PDF!

1.1 Załącznik nr 1 - Zasady łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową PDF!

1.2 Załącznik nr 2 - Koszty kwalifikowane dla  Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania PDF!

1.3 Załącznik nr 2a - Koszty kwalifikowane dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania PDF!

1.4 Załącznik nr 2b - Koszty kwalifikowane dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania PDF!

 

2.

Regulamin naboru Wniosków o dofinansowanie obowiązujący od 15.07.2022 r. PDF!

2.1 Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego PDF!

2.2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji dostępnego w Portalu Beneficjenta PDF!

2.3 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji dostępnego w serwisie gov.pl PDF!

2.4. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem dostępnego w serwisie GWD PDF!

2.5 Wykaz dochodów nieopodatkowanych PDF!

2.6 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy PDF!

2.7 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego PDF!

2.8 Wzór umowy z wykonawcą PDF!

2.9 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób występujących w imieniu wykonawy PDF!

 

3.

Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem PDF!

3.1 Zestawienie zawierające zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową PDF!

 

 

4.

Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika wnioskodawcy PDF!

 

5.

Instrukcja wypełniania i składania Wniosku o płatność w serwisie GWD PDF!

 5.1 Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy PDF! PDF!

 5.2 Zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) PDF!

 

 

 

 

 

 
 
stopka