Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej portal.wfosigw.bialystok.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, dalej WFOŚiGW zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej wfosigw.bialystok.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wfosigw.bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-14

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-09-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę
    materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji
  • brak jest informacji o otwarciu nowego okna/zakładki
  • część dokumentów nie jest przeszukiwalna.
  • brak fokusu na elementach menu w wysokim kontraście.
    brak informacji o czasie wylogowania.
    brak mapy strony i wyszukiwarki.

WFOŚiGW będzie dążyć do zlikwidowania wyżej wymienionych niezgodności niezwłocznie, przy uwzględnieniu warunków organizacyjno-technicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez WFOŚiGW.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Strzymiński, adres poczty elektronicznej dostepnosc@wfosigw.bialystok.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

WFOŚiGW powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,WFOŚiGW niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, WFOŚiGW może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.