Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ogłasza od dnia 01.10.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych do roku 2027, wpisujących się w Program Priorytetowy „Agroenergia” . Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku, określone są w treści Programu Priorytetowego „Agroenergia” oraz w Regulaminie naboru wniosków dostępnym w zakładce „Wymagana dokumentacja”.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. 1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie www.portal.wfosigw.bialystok.pl
  2. (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
  3. 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny w zakładce „AGROENERGIA” (FORMULARZ WNIOSKU). Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  4. 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
  5. 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do siedziby
    Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Adres:

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.bialystok.pl.


Informacje w sprawie szczegółów Programu:

Paulina Siuchno (85) 875–81–95 psiuchno@wfosigw.bialystok.pl